Vedtægter

Vedtægter

 

for Egedal FJERNVarme A/S

                    CVR-NR. 

 1. NAVN og hjemsted

1.1  Selskabets navn er Egedal Fjernvarme A/S.

1.2  Selskabets hjemsted er Egedal Kommune.

 1. FORMÅL

2.1  Selskabets formål er at drive varmeforsyningsvirksomhed og elproduktionsvirksomhed i henhold til lovgivningen herom, herunder at drive varmeforsyningsvirksomhed i Egedal Kommune.

2.2  Selskabet kan udøve andre aktiviteter, som er knyttet til varmeforsyningsvirksomheden, efter bestyrelsens godkendelse.

 1. SELSKABETS KAPITAL

3.1  Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 500.000, der fordeles på aktier á DKK 100.

 1. Selskabets aktier

4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

4.2 Aktierne er ikke-omsæt­nings­papirer.

4.3 Hvert aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme.

4.4 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

 1. GENERALFORSAMLING, Kompetence, sted og indkaldelse

5.1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

5.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

5.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes på begæring af bestyrelsen eller af revisor eller på skriftlig begæring af aktionærer, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter fremsættelse af begæring herom.

5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højest 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.

5.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

 1. Generalforsamlingen, dagsorden

6.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport, fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

6.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af revisor
 6. Eventuelt
 7. Generalforsamlingen, dirigent og beslutninger mv.

7.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

7.2 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver andet.

7.3 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

7.4 Generalforsamlingen skal – forud for bestyrelsens endelige vedtagelse – godkende væsentlige beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og/eller Egedal Kommune, herunder bl.a.:

-    salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,

-    iværksættelse af væsentlige nye aktiviteter,

-    indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder,

-    optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber, og

-    udlodning af udbytte.

 1. Bestyrelse

8.1 Selskabets ledes af en bestyrelse, der består af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, for en 4-årig periode. Genvalg kan finde sted.

8.2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer valgt på den stiftende generalforsamling afgår den 31. december 2017 ved døgnets udgang. På en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest den 31. december 2017 foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand med virkning fra 1. januar 2018 ved døgnets begyndelse.

8.3 Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand skal herefter ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har konstitueret sig. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens formand skal have virkning fra den 1. januar ved døgnets begyndelse, året efter valg af kommunalbestyrelsen, hvor de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår.

8.4 For hvert bestyrelsesmedlem kan tillige vælges en suppleant. Suppleanternes valgperiode følger de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmers valgperiode. Genvalg kan finde sted.

8.5 Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand. En direktør i selskabet må ikke vælges til formand.

8.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

8.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

8.8 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

8.9 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

8.10 Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.

8.11 Bestyrelsen kan i det omfang det er i overensstemmelse med gældende lovgivning løbende orientere aktionærerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.

 1. Direktion

9.1 Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige ledelse af selskabet.

 1. Revision

10.1 Selskabets regnskaber revideres af én statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

 1. SELSKABETS REGNSKABSÅR og Udbytte

11.1 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013.

11.2 Selskabets overskud og frie reserver, ud over en eventuel normal forrentning af aktionærernes indskudskapital, kan udelukkende anvendes til varmeforsyningsaktivitet i overensstemmelse med selskabets formål.

11.3 Udbytte kan kun udbetales, i det omfang dette ikke er i strid med den til enhver tid gældende lovgivning.

 1. TEGNINGSRET

12.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør.

---oo0oo---

 

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 18. december 2013.

 

Som dirigent:

 

 

___________________

Line Markert