Sådan får du fjernvarme

Det er let at få fjernvarme. Egedal Fjernvarme hjælper jer gennem de 4 trin.

 

Trin 1

 
Informationsbrev med tilbud og forhåndstilmelding uddeles

Når vi når til jeres område, vil I modtage vores informationsbrev med et tilbud om tilslutning til at komme på fjernvarmen. Vi har vedlagt en forhåndstilmelding, som vi beder jer udfylde og returnere til os scannet  på mail til adm@egedalfjernvarme.dk,  eller aflevere den i kontorets åbningstid kl. 9 – 15 eller i vores postkasse på Dam Holme 4 B, 3660 Stenløse.

I er naturligvis velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål til tilbud eller installationen mm. samt få en beregning på, hvad I skal betale for fjernvarme.

Trin 2

Kontrakt   

Når vi har modtaget forhåndstilmeldinger, vil vi planlægge det videre forløb. Her efter vil vi sende et uddybende brev og en kontrakt til underskrivelse.

Når vi har modtaget den underskrevne kontrakt retur, vil I modtage en opkrævning på tilslutningsbidraget jf. tilbud.

Betaling

Tilslutningsbidraget for fjernvarmetilslutning skal betales inden gravearbejdet på jeres grund går i gang.

Det er pt. muligt at søge håndværkerfradrag på tilslutningsprisen. Læs mere her »

Energispareordningen

Det er muligt at få tilskud til energiforbedrende tiltag fra staten. I forbindelse med konverteringen til fjernvarme overtager Egedal Fjernvarme de såkaldte energisparepoint, som konverteringen berettiger til. Beløbet er allerede modregnet i den pris, I betaler for tilslutning. Men vi får ikke retten til de point, som har med andre klimaforbedringer at gøre, fx efterisolering af loft, nye vinduer, etc.

Trin 3

Gravearbejde


Inden gravearbejdet på jeres vej går i gang, vil vi kontakte den enkelte grundejer med henblik på at få en gennemgang af eksisterende anlæg, få lavet en skitse over, hvor stikledningen skal føres over jeres grund, og hvor den skal ind i huset. Vi aftaler også, hvor det nye fjernvarmeanlæg skal monteres inde i huset – det vil typisk være, hvor det gamle fyr har siddet. I underskriver også en eventuel opsigelse af naturgas, som vi får sendt til Evida.

OBS: Gebyret for evt. afmelding af naturgas til Evida vil efterfølgende blive opkrævet af Evida.

Trin 4

Fjernvarmen kommer

Gravemaskinerne kommer nu til jeres vej. Der graves en hovedledning ned, og der etableres stikledninger til de enkelte huse. Vi retablerer naturligvis jeres grund, indkørsel mm. efter opgravningen.

Den indvendige installation

Stikledningen skal være etableret, inden det indvendige arbejde kan påbegyndes. Vi deler løbesedler rundt i god tid, så du ved, hvornår vi forventer VVS installerer det nye fjernvarmeanlæg. VVS’er kontakter selv den enkelte grundejer og laver aftale om hvilken dag han kommer og piller det gamle anlæg ned og installerer det nye.

Den indvendige del består af indvendige rørføringer og retablering, nedtagning og fjernelse af det gamle gasfyr, fjernelse af aftræk, samt levering og tilkobling af nyt fjernvarmeanlæg. (OBS: se herunder om aftræk, skorsten, mv.) Det forudsættes, at der er udtag til strøm i umiddelbar nærhed, men hvis der har siddet et gasfyr på samme plads giver det sig selv. Ekstraarbejde på El-, tømrer- og malerarbejde er som udgangspunkt ikke med i prisen.

Specielt om aftræk, skorsten, mv.

Fyret har et aftræksrør, der munder ud i en skorsten, som kan være muret eller blot er en fortsættelse af aftræksrøret. Aftrækket kan enten gå lodret op gennem loftet eller ud gennem fyrrummets mur eller være tilsluttet en muret skorsten.

Vi fjerner aftræksrøret og lukker enten med ny tagplade i tag eller murer hullet til i eksisterende skorsten.

Afslutning og kvalitetssikring

VVS’eren monterer til sidst en fjernvarmemåler, som vi udleverer, og stiller anlægget ind, så det er optimalt indstillet. Derefter kommer vores driftsteknikker og åbner for fjernvarmen og plomberer måleren. Han sikrer sammen med jer, at arbejdet er udført som aftalt.

Tillykke

I har nu billig, grøn, nem og stabil varme.