Udbygning af Fjernvarmenettet i Stenløse og Ølstykke

Siden bliver opdateret i april 2020.

Kort 1: Etaperne 0 - 5

Historik:

I august 2014 vedtog Egedal byråd et ganske omfattende projektforslag for at udvikle ”bæredygtig fjernvarmeforsyning i Stenløse og Ølstykke samt den nye Egedal by”.

På Kort 1 kan du se etaperne i projektforslaget, benævnt etape 1-5 samt Egedal by (etape 0). Et projektforslag skal være gennemført i praksis indenfor fem år fra vedtagelsen, så senest i august 2019 skal der kunne tilbydes fjernvarme til boliger, butikker og virksomheder i de af byrådet godkendte etaper/områder.
Udover at udbygge fjernvarmenettet i jorden - indebar og forudsatte projektforslaget af august 2014 også, at der blev bygget et nyt, miljøvenligt og langt større værk på Maglevad til afløsning af de 2 eksisterende containerbaserede træpille-kedler – et værk, som kunne forsyningssikre alle kunder. Det nye værk er biomasseredrevet – med brændslet ”træflis/skovtræflis”. Det hele er nærmere beskrevet i Lokalplan nr. 39 af 22. juni 2014.

Således har der været forrygende travlt i selskabet gennem de seneste 4 år. Udbygningen er sket i tæt samarbejde med rådgivningsvirksomheden MOE A/S i Vordingborg, såvel hvad angår strategi-, udviklings- og udrulningsplaner som de mange tekniske udfordringer især i r.t. projektering og udbud af et nyt varmeværk, kaldet Maglevad-3.

Udrulningen er i grove træk sket som følger:

2015-16:

 • Etape 1: Fjernvarmenettet på Knud Bro Allé gennemført

2016-17:

 • Etape 3: Etablering af fjernvarmenet i Frydensberg-området – startede i uge 43/2016
 • Forsyningsnettet ved Toftehøjskolen forbedres med større rør og bedre pumper.

2017:

 • Hovedledningen fra Maglevad føres under Frederikssundsvej – påbegyndtes april 2017.
 • Etape 5: Etablering af fjernvarme i ”drengekvarteret”: Hermannsvej, Einersvej, Haraldsvej m.fl.
 • Etape 2: Etablering af hovedledningen videre ad Boelhomvej, Helsevej, Damgårdvej og Præstegårdsvej frem mod Lærkeskolen, hvilket f.eks. har betydet fjernvarmeforsyning af Stenløse Kulturhus, Rådhusannekset, Egedal Centret omkring Rådhustovet og Centertorvet, Stenløsehallen, Lærkeskolen, Birkeparken, Gartnervænget (herunder Stenløse gamle Bio) samt øvrige kunder i etape 2.
 • De første 6 boliger på Engkær tilsluttes FJV.
 • De første 10 boliger på Sikaleddet tilsluttes FJV.
 • Familiehuset på Barnekæret tilsluttes FJV.
 • Arbejdet med at etablere Maglevad-3 startede den 1. august 2017.
 • Der etableres fjernvarmeforsyning til parcel A-6 i Egedal By.

2018:

 • Arbejdet med at bygge og etablere den første træflisproduktionslinje på Maglevad-3 fortsætter.
 • Etape-4: Arbejdet pågik i perioden maj-oktober, med sidste kunde på i uge 43. Væsentlige dele af Egedal Centret tilsluttes omkring Søster-, Midter- og Søløvetorvene.
 • De sidste 4 boliger på Sikaleddet tilsluttes FJV.
 • Ny hovedledning på Østervej i Ølstykke Stationsby samt kunder på Rosenlundsvej.
 • Hovedledning fra Toftehøjskolen til Marienlystvej (nybyggeri) samt eksisterende boliger på Alfred Hansens plads etableres.
 • Renovering af ledningen på Carl Hansens Allë samt tilslutning af Bo- og Servicecenter ”Søvænge”.
 • Tilslutning af Stenløse Privatskole i juli-august.
 • De sidste 24 boliger på Egernleddet tilsluttes fjernvarme.
 • De sidste 4 boliger på Engkær tilsluttes.
 • Etablering af hovedledning fra Haretoften til Krogholmvej og tilslutning af boligerne på Stråmosekær samt enkelte i Stråmoseparken.
 • Årets ”højdepunkt” er den officielle ibrugtagning af Maglevad-3 den 24. oktober, idet de næste 3-4 måneder skal bruges til at optimere driften.
 • Sammen med MOE A/S starter arbejdet med at udarbejde Projektforslag for konvertering af boligerne i områder 1-2-3 til bærdygtig Fjernvarme – se kort 2.
 • Byggemodning af Egedal by, etape 2: Der etableres fjernvarmerør i årets sidste måned til parcellerne: A7, A8.1, A8.2, A9.1, A9.2, A10, A11.1, A11.2, A12, A19, A20, A18 m.fl. 

 

Kort 2

Viser de næste områder for udrulning af FJV, benævnt 1-2-3, samt de allerede eksisterende områder med FJV forsyning

De grønne områder er eksisterende og de røde (1 - 3) er planlagte områder

2019

 • Året begynder med en fortsat driftsoptimering af Maglevad-3.
 • Ligeledes fortsætter arbejdet med udarbejdelsen af Projektforslag for bæredygtig FJV i områderne 1-2-3, herunder den politiske proces i byrådet, der forventes endeligt på plads i løbet af 1. og 2. kvartal.
 • Tillslutning af nye kunder i de allerede etablerede etaper – sker successivt.
 • Tilslutning af nybyggeriet på parcel A6, Egedal By, forventes i 3. kvartal.
 • Der påregnes opstart på etablering af FJV i etapen ”Bæredygtig FJV i Stenløse Øst” – benævnt område 1 på kort 2 – fra 3. kvartal.
 • Yderligere udbygning af nettet i Stenløse Syd, herunder storparcel 96, butiksgrunden på Hareleddet samt små, fleksible boliger på Hjorteleddet.   

2020:

 • Der påregnes opstart af etablering af FJV i områderne 2 og 3, se kort 2, fra 2. kvartal.
 • Fortsat tilslutning af nye kunder i allerede etablerede etaper/området.
 • Analyse af muligheder for yderligere solfelter end det i Stenlyse Syd eksisterende.

2021-2025:

 • Der arbejdes med at etablere solfelter ved Maglevad – området vest for det nye værk er lokalplanmæssigt udlagt til dette, samt udvidelse af solfeltet i Stenløse Syd. Disse etablering- er/udvidelser kan naturligvis fremskyndes, hvis det viser sig opportunt.
 • Vil løbende blive konkretiseret i takt med at projektforslag for konkrete etaper godkendes i byrådet - samt at den endelige plan for etablering at endnu et stort varmeværk omkring hovedvej A-6 bliver fastlagt.

 

Fra gas til fjernvarme

I løbet af de seneste år, og voldsomt accelereret med den af Folketinget per 22. juni vedtagne Energiaftale, er der for alvor sat skub i og politisk vilje bag omstillingen fra fossile brændsler (kul, olie, naturgas) til vedvarende energi i form af sol- og vindenergi samt biobrændsler (træpiller, træflis) og et spirende islæt af biogas. Fjernvarmeværkerne på Maglevad og i Stenløse Syd har brugt træpiller som brændsel i hele deres levetid, i Syd dog suppleret med 500 m2 solvarmepaneler, men på Maglevad er de 2 træpillekedler nu erstattet med en 3 gange større træfliskedel, officielt taget i brug fra den 24. oktober 2018.

Gaskedlerne til FJV på Lærkeskolen (blokvarmecentral) blev lukket ned den 3. januar 2018, idet området fra den dag af blev forsynet direkte fra Maglevad via den ny anlagte hovedforsyningsledning i Præstegårdsvej. Tilbage på gas har vi alene værkerne på Stengårdsskolen og Toftehøjskolen.

På sigt – og det vil strategiplanerne, som bestyrelsen arbejder intenst med, give svar på i løbet af 2019 er det klart hensigten, at vi skal væk fra fossile brændsler hurtigst muligt. Enten ved at bygge endnu et flisværk omkring landevej A6 eller at udbygge FJV kapaciteten via store eldrevne Varmepumper. Den nye energiaftale giver i modsætning til tidligere selskaberne mulighed for at fravælge naturgas og overgå til vedvarende energikilder. Det er et skridt i den rigtige retning.  

Solenergi

Egedal Fjernvarme A/S tænker også i solenergi. Lige nu er der etableret 500 kvadratmeter solvarmepaneler i Stenløse Syd. De kan udvides med yderligere 500 kvadratmeter, men det fordrer, at vi enten kobler op til Maglevad via Krogholmvej eller får flere kvadratmetre på. Grunden til, at vi ikke bare udvider solfeltet i Syd er, at der skal være balance mellem solfeltets kapacitet, akkumulerings-tankens kapacitet samt aftaget hos forbrugerne.

Den balance har vi netop nu med de nuværende forbrugere og eksisterende solfelt og tank.

På Maglevad har vi reserveret et areal til en mulig kombination af varme- og solpaneler. Også her har vi udbygget med en 2.400 m3 akkumuleringstank, som lige præcis kan matche et solfelt på 5.000 m2, som der netop er plads til på bakkeskråningen. Et sådant solfelt vil afgjort yderligere reducere CO2 udslippet, men kan alene erstatte biomasse i sommerhalvåret, idet solens indstråling i vinterhalvåret ikke rækker. Sol og biomasse skal derfor ses som en kombinationsinvestering – ikke en enten eller.

Vindenergi

Det kunne absolut være ønskeligt at producere strøm via en vindmølle. Selskabet bruger p.t. cirka 1½ mio. kWh årligt – mest i vinterhalvåret, hvor vinden normalt også er mest fremherskende.

Imidlertid giver den eksisterende kommuneplan ikke mulighed for at opsætte vindmøller her i kommunen – der er ikke udpeget oplagte områder – så den tanke er ikke realiserbar inden for kommunegrænsen.

Frem mod 2025

Kort 2 viser vores strategiske vision for perioden frem mod 2025, hvor vi tager fat på de resterende dele af Ølstykke og Stenløse. Foreløbig områderne 1-2-3 på kort 2.

Det betyder absolut ikke, at vi glemmer Ølstykke Stationsby. Nærmest tværtimod - idet vi gennem de seneste 18 måneder har udvidet kundegrundlaget betydeligt omkring Toftehøjskolen. Vi glemmer heller ikke Ølstykke Syd og Øst – vi skal nok komme til de områder også – men på grund af Energistyrelsens og Finansministeriets ualmindelige lange sagsbehandlingstid har vi måttet stille alle Projektforslag i bero i 7-8 måneder – altså ren ventetid – og dertil har vi afventet den politiske beslutningskraft og –vilje i Folketinget i form af en Energiaftale.

Begge dele er nu faldet på plads – så vi klør på med Projektforslag for de næste områder, idet det skal bemærkes, at vi ikke kan udrulle FJV til hidtidige gasforsynede områder uden at byrådet først har godkendt konverteringen via et Projektforslag, hvor der skal ligge en positiv samfundsøkonomi bagved.          

Tålmodighed er en dyd – og den må vi alle væbne os med, når de politisk er søsat en så betydelig omlægning af energiforsyningen.

Fjernvarmen skal bære den grønne omstilling

De bedste hilsner

Jørn Arne Nielsen