Få dit fjernvarmeanlæg på abonnement

Når du vil have fjernvarme, skal du vælge om du vil eje din unit eller have et abonnement.

Her kan du se, hvad forskellen er på de to modeller. Ved begge modeller etablerer vi en stikledning ind til din bolig. Prisen for stikledning og tilslutning fremgår af vores takstblad.

 

A-Model, Abonnement
Vi opsætter et nyt fjernvarmeanlæg og slutter det til dit centralvarmeanlæg. Vi servicerer og vedligeholder anlægget og skifter det uden beregning, når det om mange år er udtjent. Alt sammen som en del af fjernvarmeaftalen, hvor du betaler ca. 260 kr. pr. måned oven i varmeregningen.

 

E-model, Du ejer selv
Du køber og opsætter et fjernvarmeanlæg og får udført alle nødvendige installationer af en VVS-installatør. Du indhenter selv tilbuddet og betaler selv for arbejdet. Du sørger også selv for al fremtidig vedligeholdelse af fjernvarmeanlægget.

 

Information om A-Modellen
Hvad er en A-Model?

Ved en A-Model leverer og installerer Egedal Fjernvarme (EFV) en fjernvarmeunit i din ejendom.
EFV ejer fjernvarmeunitten og har derfor også ansvaret for service og vedligeholdelse af den.

Hvad koster A-Modellen?

Prisen på abonnementet består af en fast abonnementpris på 1.500 kr. pr. unit og en variabel pris, som afhænger af dit forbrug på 100,00 kr./MWh.

For de fleste almindelige huse vil det koste ca. 260 kr. pr. måned (3.120 kr./år) oven i varmeregningen.

Betalingen på de 260 kr. inkluderer opsætning af en ny unit, servicering og vedligehold af anlægget, udskiftning af reservedele eller unit uden beregning samt tilkaldevagt.

Se vores priser »

Hvad er en standardinstallation?

En standardinstallation for en A-Model, er en enkel måde at tilslutte en ejendom til fjernvarmenettet.

A-Modellen omfatter fjernvarmeforsyningen frem til leveringsgrænsen (se leveringsbestemmelserne), altså skellet mellem det som Egedal Fjernvarme (EFV) ejer, og det som du selv ejer.

Ved en A-Model er leveringsgrænsen lige efter fjernvarmeunitten (tilslutningsanlæg) – helt præcist ved sammenkoblingen mellem vores fjernvarmeunit og dit centralvarmeanlæg og dine brugsvandsledninger.

Hvad er med i service og vedligehold?

Service og vedligehold omfatter alle komponenter i fjernvarmeforsyningen frem til leveringsgrænsen.

Leveringsgrænsen er skellet mellem det som EFV ejer og det som du selv ejer.
Ved en A-Model er leveringsgrænsen lige efter fjernvarmeunitten – helt præcist ved sammenkoblingen mellem vores fjernvarmeunit og dit centralvarmeanlæg og dine brugsvandsledninger.

Hvad så med komponenter, der er monteret af Egedal Fjernvarme, men som sidder på sekundærsiden?

I særlige tilfælde er det nødvendigt at montere nye komponenter på den del af
varmeanlægget, som du selv ejer. Det kan f.eks. være en ny cirkulationspumpe til det varme brugsvand, en kontraventil eller et filter.

Du har selv ansvar for drift, funktion, service og vedligehold af hele dit
centralvarmeanlæg/ brugsvandsanlæg, som du selv ejer, som f.eks. dine radiatorer, termostatventiler og alle dine vandrør, ventiler og pumper - også selvom nogle af komponenterne er leveret, monteret og betalt af EFV.

Der er to års garanti på de komponenter EFV udskifter, men komponenterne er dine.

Hvad så når varmen svigter – hvordan ved jeg, om det er Egedal Fjernvarme eller min egen VVS-installatør, der skal ordne det?

Svigter varmen, eller er det varme vand koldt, kan det skyldes fejl på EFV’s fjernvarmeunit eller fejl på dit eget centralvarmeanlæg.

1. Alle forsyningssvigt, der skyldes fejl på EFV’s fjernvarmeunit, udbedres uden beregning.

2. Du skal ringe til din egen VVS-installatør, hvis der er problemer med dit eget centralvarmeanlæg. F.eks. tryk, fastsiddende termostatventiler eller luft i gulvvarmeslanger og radiatorer. Hvis der er problemer med f.eks. manglende vandtryk i vandhanen på grund af snavs, tilstoppede filtre eller blandingsbatterier der blander koldt vand over i det varme pga. defekte kontraventiler, skal du også kontakte din egen VVS-installatør.

3. Hvis du er i tvivl om fejlen skyldes EFV’s fjernvarmeunit eller noget i dit eget centralvarmeanlæg, er her lidt hjælp:
Mangler varmen i hele huset?
Mangler varmen og mangler det varme vand også, så er det et tegn på, at hele fjernvarmenettet er nede eller at fjernvarmeunitten har en defekt. Den reparerer EFV uden beregning.
Mangler varmen på enkelte radiatorer eller mangler trykket i én vandhane, så er fejlen som regel i din egen installation og derfor skal fejlen udbedres af din egen VVS-installatør.

Hvor placerer vi rør og fjernvarmeunit?

Placeringen bliver aftalt på et installationsmøde, som holdes hjemme hos dig. Her får du besøg af en teknisk medarbejder fra EFV eller fra vores entreprenør. EFV er ikke ansvarlig for skader på andre ledninger, som skyldes mangelfulde eller fejlagtige ledningsoplysninger*.

Du skal derfor have ledningsoplysningerne klar til installationsmødet, så ærgerlige skader kan undgås. Teknikeren ser på, hvordan stikledningen lettest og billigst graves gennem haven, bores igennem husets sokkel og føres frem til fyrrummet, hvor fjernvarmeunitten skal monteres.

Fjernvarmeunitten monteres samme sted som eksisterende fyr, med mindre andet er aftalt.

På installationsmødet underskriver begge parter en installationsaftale, og du får en kopi af aftalen på e-mail.

Eventuel egenbetaling

I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at få udført ekstraarbejder på rørføringen frem til fjernvarmeunitten.

Har du særlige ønsker til en rørføring, som ikke er med i en standardinstallation, kan teknikeren tilpasse aftalen og derefter beregne, hvad det vil koste dig i egenbetaling.

Hvis rørføringen ændres, kender du på den måde beløbet, inden du skriver under.

Hvis du skal have udført andre ekstraarbejder, ligger det ud over aftalen
med EFV, og du skal selv indhente tilbud på arbejderne og betale for dem.

Hvilke ekstraarbejder kan komme oveni?

Der kan være særlige forhold hjemme hos dig, eller du kan have særlige ønsker, som betyder, at der kommer ekstraarbejder oveni, som ikke er inkluderet i vores standardinstallation.

F.eks.:

 • Aflukning af skorsten og/eller nedtagning og afmelding af skorsten
 • Retablering af murværk efter gasselskabets nedtagning af gasmåler og gasledninger
 • Nedtagning af åben ekspansionstank på loftet, fjernelse af indvendig olietank over 1.200 l, fjernelse af olietank i kryberum samt alt arbejde på svært tilgængelige steder
 • Reparation af gulv under eksisterende fyr, kedel, varmtvandsbeholder, olietank og lign.
 • Reparation af ulovlige elinstallationer, etablering af HPFI-relæ eller opdatering og fremføring af elforsyning til udtag max. 1,5 m. fra tilslutningsanlægget
 • Aflukning eller etablering af gulvafløb
 • Indvendigt flisearbejde, tømrer- og snedkerarbejde samt retablering af andre overflader og anden belægning samt indvendigt og udvendigt malerarbejde
 • Alt arbejde med terrasser af træ eller natursten
 • Ombygning af dit centralvarmeanlæg, nye rør, som følge af blokerede og udslidte rør, nye radiatorer, gulvvarme, termostatventiler og andre forbedringer, du ønsker i forbindelse med overgangen til fjernvarme
 • Ombygning af din brugsvandsinstallation, for f.eks. at få cirkulation på det varme brugsvand
 • Fjernelse af rør under gulv
 • Anden placering af fjernvarmeunitten end der, hvor det gamle fyr var
 • Tilslutning af solvarmeanlæg, varmepumpe eller andet teknisk anlæg og automatik

                             

Information om E-Modellen
Hvad er en standardinstallation for en E-Model?

En standardinstallation for en E-Model, er en enkel måde at tilslutte en ejendom til fjernvarmenettet.
Vi nedgraver en stikledning fra fjernvarmeledningen ude i vejen frem til din ejendom. Her fører vi stikledningen gennem soklen eller ind i et stikskab og afslutter med fjernvarmens hovedhaner.

Hvor placerer vi stikledningen?

Placeringen af stikledningen bliver aftalt på et installationsmøde, som foregår hjemme hos dig. Her får du besøg af en teknisk medarbejder fra Egedal Fjernvarme (EFV) eller fra vores entreprenør. Du skal have ledningsoplysningerne klar til installationsmødet, for EFV er ikke ansvarlig for skader på andre ledninger, som skyldes mangelfulde eller fejlagtige ledningsoplysninger*. På den måde kan
ærgerlige skader undgås.

Teknikeren ser på, hvordan stikledningen lettest og billigst graves ned og føres ind igennem haven, bores igennem husets sokkel og føres frem til fyrrummet, hvor tilslutningsanlægget skal monteres.
På installationsmødet underskriver begge parter installationsaftalen, og du får en kopi af aftalen på e-mail.

Eventuel egenbetaling

Det kan være nødvendigt at få udført ekstraarbejder på rørføringen frem til tilslutningsanlægget.

Hvis der er særlige ønsker til en rørføring, som ikke er med i standardinstallationen, kan EFV tilpasse aftalen og derefter beregne, hvad det koster i egenbetaling, hvis rørføringen ændres.

Hvis der skal udføres andre ekstraarbejder, ligger det ud over aftalen med EFV, og derfor skal du selv indhente tilbud på arbejderne og betale for dem.

Arbejdet inde i huset

Ved E-Modellen har du selv ansvaret for den indvendige installation. Vi afslutter vores del af tilslutningsarbejdet med et sæt hovedhaner på væggen lige inden for ydermuren eller i et stikskab.

Når der er varme på forsyningsledningen giver vi dig besked, så din egen VVS-installatør kan komme og færdiggøre det indvendige installationsarbejde.

VVS-installatøren afmonterer både fyr,
varmtvandsbeholder, trykekspansionsbeholder, rør som ikke længere skal anvendes og eventuel indvendig olietank og kører det væk.
Har du nedgravet olietank, skal den aflukkes efter gældende regler – og afmeldes.

Din VVS-installatør fører fjernvarmerørene frem til fyrrummet, sætter tilslutningsanlægget op og slutter det til dine eksisterende centralvarme- og varmtvandsrør.

Tilslutningsanlægget skal tilsluttes eksisterende lovlig elforsyning, højest 1,5 m fra unitten, via nyt ikke-afbrydeligt strømudtag.

Herefter rekvirerer din VVS-installatør syn af anlægget hos EFV. Her kontrolleres, at anlægget er korrekt installeret, og så monterer vi en varmemåler og eventuelt en antenne, så vi kan fjernaflæse forbruget.

Hvilke ekstraarbejder kan komme oveni?

Som sagt er alle indvendige arbejder ikke inkluderet i en standardinstallation, E-Model. Så her skal du have tilbud fra din egen entreprenør.

For så vidt angår ekstraarbejder relateret til etablering af den udvendige stikledning, så kan der være særlige forhold hjemme hos dig, eller du kan have særlige ønsker, som betyder, at der kommer ekstraarbejder oveni, som ikke er inkluderet i vores standardinstallation, E-Model.

Blandt de udvendige ekstraarbejder, der kan komme på tale er:

 • Hvis du vil have ført stikledningen en anden vej end foreslået af os. Her skal du selv betale de ekstra omkostninger der er forbundet hermed: ekstra ledningsmeter, ekstra arbejde med reetablering af flisearealer eller stengærde etc.
 • Alt arbejde med terrasser af træ eller natursten er altid eksklusiv en standardinstallation

Få et nyt fjernvarmeanlæg

Bedre komfort og billigere varme

Innovativ løsning

Et moderne energieffektivt fjernvarmeanlæg har en lang række innovative funktioner, som gør det nemt og billigere for dig at have fjernvarme.

Anlægget leveres med digitalt display, der gør det nemt at regulere varmeforbruget og præcist styre temperaturen på brugsvandet.

Nem betjening

Det brugervenlige display på dansk gør det nemt at betjene regulatoren. Når først regulatoren er justeret til dit varmeanlæg, vil den sikre dig størst mulig energibesparelse og komfort.

Energibesparende

Anlægget er udviklet med en kappe, der isolerer og sikrer minimalt varmetab.

Anlægget har vejrkompensering, som justerer fremløbstemperaturen til radiatorer eller gulvvarme slanger i varmeanlægget i forhold til udetemperaturen for at sikre et minimalt energiforbrug og en optimal komfort, og regulatoren kan indstilles til spareperioder efter behov for at opnå yderligere besparelser.

Du sparer energi, får en høj komfort, og en temperatur der altid er justeret efter dit varmebehov.

Teknisk information

Vi sætter denne Gemina Termix fjernvarmeunit op i standardhuse på mellem 80 og 250 m2.
Den måler: højde 80 cm x bredde 53 cm og 43 cm i dybde.

Vi hjælper dig!

Vil du høre om muligheden for, hvornår du kan komme på fjernvarme eller har andre spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os på tlf. 30201019

Du kan også skrive til os på mail:
adm@egedalfjernvarme.dk

 

//